Märkvärdiga naturtilldragelser

Släktdata utställning

Lite kuriosa från Släktdatas ordförande Hasse Englund.

I kyrkboken Morlanda C:6, bild 150, sid 697 (Arkiv Digital) har prästen noterat.

 

Märkvärdiga Naturtilldragelser

1851 den 13 April, Palm Söndagen, kl. ungefär 1 på eftermiddagen, under pågående Gudstjenst i Morlanda kyrka, förmärktes en ganska stark jordstöt, åtföljd af ett doft ljud, lik en aflägsen åska, som påstod i några sekunder, och skakade murarna samt gjorde fenstren darrande.

Otvivelaktigt skall detta betecknande naturfenomen, som också på många andra ställen i Sverige och Norrige bemärktes, i några hjärtan quarlemna ett djupt intryck och en varaktig erinring af den stora sanning som läses i Ebreerbrefvets 12 Cap. 26, 27 och 28 versar.

 

 

 

Samma år den 28 Juli omkring kl. 3 eftermiddagen inträffade på den med en helt tunn molnslöja öfverdragna himlen, en synbar också mycket märkvärdigare Solförmörkelse, som densamma sträckte sig till hela solskivan, eller var hvad man kallar: total. Naturen hvilade under den högtidliga stunden i en dunkel halfnatt, och sjelfva vindarne intogo en vördnadsbjudande stillhet.

Huru mycket än dessa naturtilldragelser må hänföras till en nödvändig följd af skapelseslagarne, så hindrar icke detta, att på dessa, såsom ordnade af Gud, kunna i Guds visa styrelseplan vara förbundne med mycket höga ändamål, hvarom man ock hör många upplyste Lärare finner sammanstämmande åsigter rörande det vigtiga Skriftstället i Evangel. Lucc 21 Cap. 25 och följ. versar.

Notiser från kyrkböckerna nr I

Håkan Andersson
Håkan Andersson

Håkan Andersson i Uddevalla är mångårig medlem i Släktdata och ingår även i styrelsen. Han har släktforskat i 25 år och är en av våra flitigaste registrerare. Många av de register som finns fritt sökbara i vår databas har Håkan skrivit. Under årens lopp har han blivit intresserad av och samlat särskilda noteringar, som prästerna skrivit i kyrkböckerna, om vad som hänt vid t.ex. dödsfall.

Här på vår hemsida kommer vi i fortsättningen att då och då lägga in en del notiser, som exempel på hur prästerna förr skrev, om de händelser som timat i församlingen. 

**********

Morlanda C:7 s.39

Fiskaren Samuel Larsson på Stocken avled den 18 mars 1872 och det står antecknat: ”Anses vara omkomne under idkande av fiske i Nordsjön därvid båt och manskap spårlöst hava försvunnit vid den överväldigande snöstormen.”

**********

Kareby F:2 s.36a

Vördiga pastorsämbetet i Kareby församling

Jag får härmed anmäla att drängen August Carlsson från Arntorp i Kareby församling avlidit härstädes d. 13 augusti och blivit här kristerligen begraven den 23 augusti.

Enligt skrivelse från kronolänsmannen härstädes J H Landberg har den avlidne lidit av fallandesjuka och under ett påkommet anfall härav ljutit döden i ett landsvägsdike.

Hörlanda församling d. 31 augusti 1891, nittioett

J Ason Almé

**********

Romelanda F:1

Arbetaren Johannes Henriksson i Barkeröd i Romelanda socken avled 7 februari 1894 av våda och det står antecknat: ”Anträffades liggande död vid en mosse, utan egen eller andras handaverkan. Jordfästad på skrivelse av Kronobetjäningen den 15 februari 1894”

**********

Romelanda F:1

I 1892 års död- och begravningsbok står antecknat: ”Skelettet efter en fullvuxen ….. (?) antagligen mansperson. Dödsorsaken okänd men det står antecknat följande: ”Skelettet funnet i Södra Örevattnet å Solbergs bys ägor den 6 juni 1892, vid undersökning intet kunnat utrönas angående dödsorsaken”.

**********

Romelanda F:1

En tysk matros å tyska krigsskeppet Nixe avled den 28 augusti 1889 i en ålder av ungefär 26 år och om detta står antecknat: ”På färd från Göteborg till Trollhättan med ångslupen Balder av olyckshändelse dragits för ombord”