Märkvärdiga naturtilldragelser

Släktdata utställning

Lite kuriosa från Släktdatas ordförande Hasse Englund.

I kyrkboken Morlanda C:6, bild 150, sid 697 (Arkiv Digital) har prästen noterat.

 

Märkvärdiga Naturtilldragelser

1851 den 13 April, Palm Söndagen, kl. ungefär 1 på eftermiddagen, under pågående Gudstjenst i Morlanda kyrka, förmärktes en ganska stark jordstöt, åtföljd af ett doft ljud, lik en aflägsen åska, som påstod i några sekunder, och skakade murarna samt gjorde fenstren darrande.

Otvivelaktigt skall detta betecknande naturfenomen, som också på många andra ställen i Sverige och Norrige bemärktes, i några hjärtan quarlemna ett djupt intryck och en varaktig erinring af den stora sanning som läses i Ebreerbrefvets 12 Cap. 26, 27 och 28 versar.

 

 

 

Samma år den 28 Juli omkring kl. 3 eftermiddagen inträffade på den med en helt tunn molnslöja öfverdragna himlen, en synbar också mycket märkvärdigare Solförmörkelse, som densamma sträckte sig till hela solskivan, eller var hvad man kallar: total. Naturen hvilade under den högtidliga stunden i en dunkel halfnatt, och sjelfva vindarne intogo en vördnadsbjudande stillhet.

Huru mycket än dessa naturtilldragelser må hänföras till en nödvändig följd af skapelseslagarne, så hindrar icke detta, att på dessa, såsom ordnade af Gud, kunna i Guds visa styrelseplan vara förbundne med mycket höga ändamål, hvarom man ock hör många upplyste Lärare finner sammanstämmande åsigter rörande det vigtiga Skriftstället i Evangel. Lucc 21 Cap. 25 och följ. versar.