Runes utdrag ur gamla domböcker – del 3

En av Släktdatas flitiga registrerare är Rune Eyram. Under sin släktforskning har han samlat intressanta utdrag ur gamla domböcker, som han gärna delar med sig av här på hemsidan.

Rune berättar om hur han började släktforska: ”Jag började med släktforskning 2011, då jag återfann några släktkrönikor som en morbror till mig hade skapat i början av 1970-talet. Han och hans hustru satt fysiskt på Landsarkivet i Göteborg och läste i gamla kyrkböcker. Han började med att dokumentera sina föräldrars härkomst. Nu har jag hållit på i cirka 8 år och kommit otroligt långt på min fars sida. Spännande! Nästan all min fritid går idag till att släktforska, framförallt genom att läsa gamla domböcker som berättar om vad som hände förr.”

Åse häradsrätt 1772

Idag hittade jag en lite skrämmande dom (utslag) över en tjuv. Han hette Sven Töreson och kom ifrån Magnusberg, som ligger strax öster om Hunneberg mot Grästorp till. Han hade vid ett flertal tillfällen begått inbrott för vilket han hade blivit dömd och avstraffad med ”tretton par spö”. Nu hade han än en gång begått brott, nu ”hafwa 3ne särskilte gånger sig inbruti ock stulit penningar och wahror”, varför han åter döms. Eftersom han nu var en återfallsförbrytare, dömdes han till ett strängare straff, ”wälförtjänt straff ock androm till sky och varning lif sitt uti galge mista”. Efter domen fördes han till Mariestads Kronofängels i väntan på att domen fastställs av Giötha Hofrätt. Här kommer så domslutet i Åse häradsrätt 1772-10-08:

”Alldenstund swarandedrängen Swen Töreson genom egen friwillig ock af omständigheter styrckt bekjännelse förwunnen worden, att, sedan han wid sistl. Detta härads ting blifwit för inbrottssnatteri dömd ock afstraffad med tretton par spö, hafwa 3ne särskilte gånger sig inbrutit ock stulit penningar ock wahror till inalles 16 dal 3 ./.s wärde, hwarutom han ute på marcken stulit ett stod wärderat till 30 dal, icke att förtiga thet han i olåste rum tagit en gång 2 ./. ock en annan gång 4 ./., att således alla hans tjufnader sammanräknade upgå till wärde af fyratiosiu dal 5 ./. smt, fördenskuld ock i förmågo af kongl. förordningen angående straffets skjärpande för tjufwar under d 20 december 1745 jämfört med kongl brefwet af 25 nov 1762 profwar Tsr rättwist, det skall han Swen Töreson, sig till wälförtjänt straff ock androm till sky och varning lif sitt uti galge mista, börandes af ägendom ??? följande, för hwad the mistat ock sedan ej återfått ärsättning njuta, neml: h. probsten Odhelius till 5 dal, Johannes Swenson i Magnusberg 5 dal 18 ./., kronorättaren Anders Jonson 4 ./. ock Håkan Erickson i Skatte Gjertorp 2 ./., inalles tio dal 24 ./. smt, men detta utslag blifwer ytterst ock jämlikt 25 cap 5 § RgBl understält kongl maijts ock Ricksens höglofl Giötha hofrätts widare pröfning, ock kommer nu emedlertid Swen Töreson att försändas till Mariestads Kronofängelse thär han i fängsligit förwar hålles till des kongl hofrättens utslag öfwer honom utfalla kan.”

Runes utdrag ur gamla domböcker – del 2

En av Släktdatas flitiga registrerare är Rune Eyram. Under sin släktforskning har han samlat intressanta utdrag ur kyrkböcker och gamla domböcker, som han gärna delar med sig av här på hemsidan.

Rune berättar om hur han började släktforska:  ”Jag började med släktforskning 2011, då jag återfann några släktkrönikor som en morbror till mig hade skapat i början av 1970-talet. Han och hans hustru satt fysiskt på Landsarkivet i Göteborg och läste i gamla kyrkböcker. Han började med att dokumentera sina föräldrars härkomst.  Nu har jag hållit på i cirka 8 år och kommit otroligt långt på min fars sida. Spännande! Nästan all min fritid går idag till att släktforska, framförallt genom att läsa gamla domböcker som berättar om vad som hände förr.”

 

Kyrkböcker Bräkne-Hoby år 1701

Av olika anledningar läste jag i kyrkböckerna för Bräkne-Hoby, som ligger i Blekinge, och fann en del noteringar om vad prästen hade läst upp i kyrkan. Här följer två korta snuttar.

1701-02-05 skrevs följande:  ” Tiisdagen d 5 Februarij Stora Tacksägelsedagen för then Glorieuse Säger som Hans Maijts den Stoor Mägtige Herre, wår aldra Nådige Konung, Konung Carll den Tolfte, undfåt hade, öfwer den Barbariska och meenlösa fienden Ryssen som skede Anno 1700 d 20 Nov.”

1701-10-01 skrevs detta: ” Tiisdagen d 1 Octobris Tacksägellsedagen för then Glorieuse Säger, som wår Nådige konung, konung Carll den XII hade lyckelig fått öfwer Saxarne ock i thet Cuurland blef intagen”

Var inte Sverige fantastiskt , så säg. Tänker mycket på det ordval man hade på den tiden. Detta var strax efter Karl XI hade dött, han dog 1697-04-05, vilket också var noterat i denna kyrkbok med liknande ordval.