Registersamarbete med Arkiv Digital

På Släktdatas årsmöte 2017 beslutades att vi skulle etablera ett samarbete med Arkiv Digital. Vi skulle erbjuda en del av våra register till Arkiv Digital, som i sin tur skulle hjälpa oss att indexera dessa så att vi kan länka direkt till originalbilderna. Arkiv Digital skall också hjälpa oss att hantera rättningar av register.

Nu är avtalet klart och vi kommer att dela de flesta av våra register med Arkiv Digital. Undantag är register där upphovsmannen/kvinnan uttryckligen har motsatt sig att registren skall kunna delas.

Samarbetet kommer att påbörjas under nästa år.

Betyder detta att registren försvinner från Släktdatas söktjänst? Nej, de kommer även fortsättningsvis att vara helt gratis sökbara i vår söktjänst. Hos Arkiv Digital kommer registren att vara sökbara för deras prenumeranter.

Vi fortsätter vårt arbete med att lägga in nya register i vår databas. Registren ställs till vårt förfogande av släktforskare från olika delar av landet, som lägger ner ett mycket omfattande frivilligt arbete med att digitalisera kyrkböcker.

Är du intresserad av att hjälpa till med att utöka våra register? Kontakta oss då via [email protected] för mer information.

 

Märkvärdiga naturtilldragelser

Släktdata utställning

Lite kuriosa från Släktdatas ordförande Hasse Englund.

I kyrkboken Morlanda C:6, bild 150, sid 697 (Arkiv Digital) har prästen noterat.

 

Märkvärdiga Naturtilldragelser

1851 den 13 April, Palm Söndagen, kl. ungefär 1 på eftermiddagen, under pågående Gudstjenst i Morlanda kyrka, förmärktes en ganska stark jordstöt, åtföljd af ett doft ljud, lik en aflägsen åska, som påstod i några sekunder, och skakade murarna samt gjorde fenstren darrande.

Otvivelaktigt skall detta betecknande naturfenomen, som också på många andra ställen i Sverige och Norrige bemärktes, i några hjärtan quarlemna ett djupt intryck och en varaktig erinring af den stora sanning som läses i Ebreerbrefvets 12 Cap. 26, 27 och 28 versar.

 

 

 

Samma år den 28 Juli omkring kl. 3 eftermiddagen inträffade på den med en helt tunn molnslöja öfverdragna himlen, en synbar också mycket märkvärdigare Solförmörkelse, som densamma sträckte sig till hela solskivan, eller var hvad man kallar: total. Naturen hvilade under den högtidliga stunden i en dunkel halfnatt, och sjelfva vindarne intogo en vördnadsbjudande stillhet.

Huru mycket än dessa naturtilldragelser må hänföras till en nödvändig följd af skapelseslagarne, så hindrar icke detta, att på dessa, såsom ordnade af Gud, kunna i Guds visa styrelseplan vara förbundne med mycket höga ändamål, hvarom man ock hör många upplyste Lärare finner sammanstämmande åsigter rörande det vigtiga Skriftstället i Evangel. Lucc 21 Cap. 25 och följ. versar.